Firma
Ochrona środowiska

Fosfan SA – Twój niezawodny partner!

Prowadzenie świadomej polityki prośrodowiskowej jest jednym z priorytetów naszej działalności. W 2000 r. przystąpiliśmy do międzynarodowego programu Odpowiedzialność i Troska (Responsible Care®), który jest dobrowolną inicjatywą światowego przemysłu chemicznego na rzecz ochrony środowiska. Zobowiązaliśmy się do działania na rzecz ciągłego minimalizowania oddziaływania przedsiębiorstwa na otaczające środowisko, poprawy stanu bezpieczeństwa technicznego i ochrony zdrowia naszych pracowników, a także społeczności lokalnej.

Świadoma polityka prośrodowiskowa jest jednym z priorytetów
naszej działalności

W ramach programu prowadzony jest systematyczny monitoring oddziaływania zakładu na poszczególne elementy środowiska. W 2006 r. uzyskaliśmy pozwolenie zintegrowane dla instalacji do produkcji nawozów. Jest to decyzja administracyjna, będąca de facto rodzajem szczegółowej licencji na prowadzenie instalacji, na warunkach ustalonych dla wszystkich komponentów środowiska oraz przy spełnieniu wymagań technicznych określonych jako Najlepsze Dostępne Techniki (ang. Best Available Techniques – BAT).

Konkretne działania

Podejmujemy wiele działań mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów ekologicznych zmierzających do obniżenia zużycia surowców oraz obniżenia emisji związków szkodliwych:

  • Wyeliminowaliśmy powstawanie odpadów żużli i popiołów oraz zredukowaliśmy emisję zanieczyszczeń energetycznych do powietrza związanych z ogrzewaniem zakładu o ponad 99% (kotłownie węglowe zostały zastąpione kotłowniami opalanymi gazem ziemnym).
  • Zainstalowaliśmy innowacyjną instalację rozładunkową kwasu siarkowego oraz posiadamy bezpieczny system magazynowania i transportu wewnętrznego kwasów.
  • Zmniejszyliśmy emisję niezorganizowaną pyłów nawozowych (nowoczesne sita wibracyjne na ciągach technologicznych).
  • Szkodliwy eternit na dachach budynków i halach produkcyjnych został zastąpiony płytami bezpiecznymi dla środowiska naturalnego.
  • Przeprowadziliśmy modernizację instalacji absorpcji gazów fluorowych, która oczyszcza gazy z procesu produkcji superfosfatu.
  • Zamontowaliśmy nowoczesne urządzenia dezodorujące.
  • Posiadamy instalacje oczyszczania gazów odlotowych z linii produkcyjnych nawozów granulowanych wszystkich ciągów produkcyjnych.
  • Uzyskaliśmy wysoki stopień odpylania i oczyszczania gazów ze związków fluoru i HCl, co jest istotne dla zdrowia naszych pracowników i okolicznych mieszkańców.
  • Posiadamy innowacyjną instalację dozowania i homogenizacji surowców – wprowadziliśmy nowy sposób przygotowania nawozów do granulacji.