RODO

RODO

Poniżej znajdziecie Państwo klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w FOSFAN SA.

 

INFORMACJA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH OBIEKT

Witamy w spółce FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 44 55 600, która jest administratorem Państwa danych osobowych.

Państwa dane są przetwarzane na podstawie art. 36 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia oraz 6 ust. 1 lit. c RODO* (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).

Państwa dane są przetwarzane w celu ochrony obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez FOSFAN, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienia bezpieczeństwa mienia FOSFAN, pracowników oraz gości.

Zakres danych: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wejścia na teren obiektu, ich niepodanie będzie skutkowało zakazem wstępu na teren FOSFAN.

W razie pytań lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@fosfan.pl

Dostęp do Państwa danych posiadają jedynie upoważnieni pracownicy FOSFAN SA, firma ochroniarska oraz w uzasadnionym przypadku podmioty państwowe, jeśli wynika to z przepisów prawa.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres do 3 miesięcy.

Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Państwa dane mogą być przekazywane zewnętrznej firmie ochroniarskiej,  zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność).

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

MONITORING WIZYJNY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Państwa danych osobowych jest FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 4455600.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowią przepisy prawa pracy tj. art. 22(1) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy FOSFAN  (mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach FOSFAN).

Monitoring obejmuje cały obiekt z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wejścia na teren obiektu, ich niepodanie będzie skutkowało zakazem wstępu na teren FOSFAN.

Dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Dane są także zbierane w celu ochrony obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez FOSFAN oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia FOSFAN.

Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub FOSFAN powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Państwa dane mogą być przekazywane zewnętrznej firmie ochroniarskiej,  zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność), jak również zewnętrznej firmie odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW/OFERENTÓW

 1. Administratorem danych osobowych kontrahenta/oferenta i /lub jego pracowników i/lub podwykonawców, reprezentantów przetwarzanych w związku z realizacją umowy jest spółka FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 4455600.
 2. Przetwarzamy Państwa dane osobowe:
  a) gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, jeśli są lub będą Państwo jej stroną lub do podejmowania czynności przed zawarciem umowy (np. udział w negocjacjach, projekt umowy) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO*
  b) gdy jest to związane z ciążącymi na administratorze obowiązkami wynikającymi z umowy lub z przepisów prawa (np. składanie informacji podatkowej do właściwego organu w postaci JPK) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO*
  c) gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów FOSFAN (np. dochodzenie roszczeń, wykorzystywanie danych kontaktowych w przyszłości) – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. (mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś swoją szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach FOSFAN)
 3. Zakres danych obejmuje: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres korespondencyjny, adres prowadzenia działalności, adres e-mail, numery posiadane we właściwych rejestrach (np. PESEL, NIP), ewentualne uprawnienia zawodowe, numer rachunku bankowego.
 4. W razie pytań lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@fosfan.pl.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez okres odpowiadający terminom przedawnienia roszczeń z umowy lub terminom wynikającym z odpowiednich przepisów. Dane będą przechowywane także przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa (np. faktura – 5 lat zgodnie z ordynacją podatkową).
 6. Dane osobowe są ujawniane upoważnionym pracownikom FOSFAN oraz w uzasadnionych przypadkach zewnętrznym podmiotom związanym z obsługą prawną i finansową FOSFAN,  a także właściwym organom uprawnionym do otrzymania danych.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.
 8. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 9. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

KLAUZULA INFORMACYJNA – MARKETING

Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie marketingu i promocji jest FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 4455600.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyraźnej, dobrowolnej i uprzednio wyrażonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonywanej przed jej wycofaniem.

Zakres danych obejmuje imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres e-mail. W ramach marketingu będziemy między innymi wysyłać pocztą elektroniczną informacje o produktach i usługach naszej firmy.

W razie pytań lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@fosfan.pl.

W odniesieniu do prowadzenia przez nas działań marketingowych, będziemy przetwarzać Państwa dane do czasu wycofania zgody na otrzymywanie od nas treści marketingowych, bądź do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom FOSFAN. Dane ujawniane mogą być również zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność), jak również firmie odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych.

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

PROCESY REKRUTACYJNE:

Cieszymy się z zainteresowania rekrutacją do spółki FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 44 55 600.

Pragniemy poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 22(1).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych.

Jeżeli w dokumentach są zawarte dane szczególnych kategorii (np. informacje o niepełnosprawności kandydata) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie.

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, rodo@fosfan.pl.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. FOSFAN nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy FOSFAN, w szczególności są to pracownicy działu ekonomiczno-finansowego (kadry), Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od FOSFAN SA dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pan osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

Pracownicy etatowi:

Szanowna Pani / Szanowny Panie !

Realizując obowiązek nałożony na pracodawców przez RODO* informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 44 55 600.

Pani/Pana dane obowiązkowo są przetwarzane w celu:

1) REALIZACJI STOSUNKU PRACY – podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy, w szczególności ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w tym przede wszystkim art. 22(1). Dane będą przetwarzane w celach związanych z zatrudnieniem, w tym szczególności na potrzeby realizacji obowiązków służbowych, a także wykonywania przez pracodawcę jego obowiązków (np. opłacenie składek ZUS, opłacanie zaliczek na podatek dochodowy)

Dane zbierane w tym celu będą przetwarzane przez maksymalny okres dopuszczony przepisami prawa pracy. Dane podaje się dobrowolnie, a w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości zawarcia umowy o pracę;

2) MONITORINGU WIDEO I OCHRONY OBIEKTU – podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy tj. art. ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w razie powstania roszczeń art. 6 ust. 1 litera f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy FOSFAN SA (WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach FOSFAN SA. Dane będą przetwarzane  w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Pracodawcę na szkodę. Dane są także zbierane w celu ochrony obiektów, zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez FOSFAN oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia FOSFAN. Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane podaje się obligatoryjnie, a w przypadku niepodania danych, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie;

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu:

1) PRZYZNANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – podstawę prawną stanowią przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Dane zbierane w tym celu będą przetwarzane przez maksymalny okres dopuszczony właściwymi przepisami prawa. Dane podaje się dobrowolnie, a w przypadku niepodania danych, nie będzie możliwości przyznania świadczeń z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych;

2) OCHRONY INTERESÓW PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY – podstawę prawną stanowią przepisy prawa pracy tj. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz w przypadku powstania roszczeń art. 6 ust. 1 litera f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy FOSFAN SA – WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. Dane zbierane w tym celu będą przetwarzane przez maksymalny okres dopuszczony przepisami prawa pracy; Dane podaje się obligatoryjnie, a w przypadku niepodania danych, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie;

3) PRZYZNANIA BENEFITÓW/ZAWARCIA DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA – art. 6 ust. 1 litera a RODO tj, zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane podaje się dobrowolne, a w przypadku niepodania danych Pani/Pan nie będzie mogła/mógł korzystać ze zdefiniowanych benefitów. Zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania dokonywanej przed jej wycofaniem.

W razie pytań lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: rodo@fosfan.pl

Pani/Pana dane osobowe są  ujawniane upoważnionym pracownikom, w szczególności pracownikom działu ekonomiczno-finansowego (kadry), Zarządowi Spółki czy bezpośredniemu przełożonemu. Dane ujawniane są również podmiotom  uprawnionym  do  tego  na podstawie   przepisów   prawa   (urząd   skarbowy,   ZUS), zewnętrznej firmie ochroniarskiej, zewnętrznym firmom usługowym według potrzeb (np. przeprowadzającym szkolenia), zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność), jak również firmie odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).

UMOWY CYWILNOPRAWNE:

Szanowna Pani / Szanowny Panie !

Realizując obowiązek nałożony przez RODO* informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 44 55 600.

Pani/Pana dane są obowiązkowo przetwarzane w celu:

ZAWARCIA I REALIZACJI UMOWY CYWILNOPRAWNEJ Z FOSFAN ORAZ WYNIKAJĄCEJ Z NIEJ OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, ZOBOWIAZAŃ PODATKOWYCH, RACHUNKOWOŚCI  – dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Dostawca lub do podjęcia działań, które są niezbędne przed jej zawarciem) oraz art. 6 ust. 1 pkt c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze). Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane także w celu:

OCHRONY INTERESÓW STRON UMOWY – może się zdarzyć, że Państwa dane będą wskazane w celu ochrony interesów stron umowy. Wówczas  podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy Kodeksu cywilnego oraz w przypadku powstania roszczeń art. 6 ust. 1 litera f RODO tj. prawnie uzasadnione interesy FOSFAN – WAŻNE! Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jakąś szczególną sytuacją, w której się znalazłeś/aś – wobec przetwarzania twoich danych osobowych opartych na prawnie usprawiedliwionych celach. Dane podaje się obligatoryjnie, a w przypadku niepodania danych, sprawy będą rozpatrywane indywidualnie;

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów oraz przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

W razie pytań lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: rodo@fosfan.pl.

Pani/Pana dane osobowe są  ujawniane upoważnionym pracownikom, w szczególności pracownikom działu ekonomiczno-finansowego, Zarządowi Spółki czy bezpośredniemu przełożonemu. Dane ujawniane są również   podmiotom  uprawnionym  do  tego  na podstawie   przepisów   prawa   (urząd   skarbowy,   ZUS), zewnętrznej firmie ochroniarskiej, zewnętrznym firmom usługowym według potrzeb (np. przeprowadzającym szkolenia), zewnętrznej obsłudze prawnej (jeśli jest taka konieczność), jak również firmie odpowiedzialnej za utrzymanie infrastruktury informatycznej.

Mają Państwo prawo do żądania od FOSFAN dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wniesienia żądania ograniczenia ich przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Informujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą wykorzystywane do profilowania (w rozumieniu art. 22 RODO).

 

*- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).